Wybierz specjalizację

Wybierz kategorię, z której chcesz się dowiedzieć więcej.

Nasi lekarze

Poznaj najlepszą kadrę w Opolu, ich doświadczenie i kompetencje.

Zabiegi

Sprawdź ofertę oraz ceny operacji wykonywanych w naszym centrum medycznym.

Choroby

Dowiedz się co może Ci dolegać oraz jak możemy Ci w tym pomóc.

Maciej Miodoński zdjęcie

Maciej Miodoński

Specjalista chirurgii ogólnej i onko­logicznej

W swojej pracy zawodowej stawia na rozwój i indywidualne podejście do pa­cjen­ta. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nowotwo­rowych (łagodnych i złośliwych) oraz schorzeń chirurgii ogólnej. Wykonuje zabiegi tzw „małej chirurgii”, w tym diagnostykę i leczenie znamion skórnych. Na co dzień pracuje jako starszy asystent w Oddziale Chirurgii Onko­logicznej Opol­skiego Cen­trum Onko­logii, gdzie jest również członkiem zespołu BCU (Breast Cancer Unit).

Grzegorz Oszkinis zdjęcie

Grzegorz Oszkinis

Specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, angio­logii

Prof. dr hab. med. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uni­wersytetu w Opolu. Były prorektor Uni­wersytetu Me­dycznego w Poznaniu. Zawo­dowo zajmuje się takimi chorobami jak: przewlekłe niedokrwienie kończyn, stopa cukrzycowa, żylaki, pajączki, zwężenie żył biodrowych, żylaki miednicy małej, obrzęki kończyn, zespół górnego otworu klatki piersiowej oraz leczeniem ran przewlekłych.

Jacek Hobot zdjęcie

Jacek Hobot

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczy­niowej

Członek towarzystw na­ukowych: Towa­rzystwo Chirurgii Polskiej - w Zarządzie, Przewo­dniczący Opol­skiego Oddziału Towa­rzy­stwa Chirurgów Polskich, Polskie Towarzy­stwa Chirurgii Naczy­niowej, Polsko-Niemieckiego Towarzy­stwa Chirurgii Naczy­niowej,

Jakub Palacz zdjęcie

Jakub Palacz

Specjalista chirurgii naczy­niowej.

dr n. med. starszy asystent Kliniki Chirur­gii Ogólnej i Naczy­niowej USK w Opolu, absolwent Uniwer­sytetu Jagielloń­skiego w Krakowie. Specja­lizuje się w mało­inwazyjnych zabiegach naczy­niowych posiada duże doświa­dczenie w ultra­sonografii doppler­owskiej tętnic i żył. W trakcie swojej kariery odbywał staże w klinikach w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Członek Europej­skiego Towarzy­stwa Chirurgii Naczy­niowej (ESVS).

Jarosław Dziurdź zdjęcie

Jarosław Dziurdź

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Lekarz z ponad 20 - letnim stażem pracy. Wcześniej pracował na Oddziale Chirurgii ogólnej Szpitala MSWiA w Opolu. Obecnie pracuje jako starszy asy­stent na Oddziale Chirurgii onko­logicznej Opol­skiego Centrum Onkologii. Zajmuje się lecze­niem chorób nowo­tworowych. Specja­lizuje się w wykony­waniu zabie­gów w zakresie jamy brzu­sznej, piersi, jak również diagno­styce guzów nowo­tworowych skóry (łagodnych oraz złośliwych) oraz ich leczeniem.

Marcin Skuła zdjęcie

Marcin Skuła

Specjalista chirurgii ogólnej.

dr n. med., absol­went Akademii Medy­cznej we Wro­cła­wiu. Wykła­dowca w Zakła­dzie Ana­tomii Wydziału Lekar­skiego Uniwer­sytetu Opol­skiego. Główne zainte­resowa­nia zawo­dowe to choro­ba reflu­ksowa przełyku (GERD), prze­pukli­ny, kamica żół­ciowa i prokto­logia. Wyko­nuje również wybrane zabie­gi z zakre­su chirur­gii ręki.