Wybierz specjalizację

Wybierz kategorię, z której chcesz się dowiedzieć więcej.

Nasi lekarze

Poznaj najlepszą kadrę w Opolu, ich doświadczenie i kompetencje.

Zabiegi

Sprawdź ofertę oraz ceny operacji wykonywanych w naszym centrum medycznym.

Choroby

Dowiedz się co może Ci dolegać oraz jak możemy Ci w tym pomóc.

Sebastian Ciszewski zdjęcie

Sebastian Ciszewski

Specjalista urologii

Wykładowca na Wydziale Lekarskim Uniwer­sytetu Opol­skiego, autor szeregu prac naukowych, ale przede wszystkim bardzo doświad­czony klinicysta. Na bieżąco poszerza swoje kwalif­ikacje, uzyskując certyf­ikaty na kursach, zarówno polskich jak i między­narodowych. "Naj­popular­niejszy lekarz 2015" według plebiscytu "Opolski Hipo­krates" Nowej Trybuny Opolskiej.

Joanna Jastrzębska zdjęcie

Joanna Jastrzębska

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Swoje wielo­letnie doświad­cze­nie zdobyła w trakcie pracy na oddziale inten­sywnej terapii oraz multi­dyscypli­narnym bloku ope­racyjnym. Przepro­wadza znie­czulenia ogólne i regio­nalne pacjentów bez względu na wiek, a także pacjen­tów bariatry­cznych. Zapewnia naj­wyższy komfort podczas zabiegów oraz odpo­wiednio reaguje w każdej sytuacji klini­cznej.

Maria Radziukiewicz zdjęcie

Maria Radziukiewicz

Specjalista ginekologii i położnictwa oraz ginekologii estetycznej

Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń gineko­logicznych, badaniami pro­filakty­cznymi, doborem od­powiedniej antykon­cepcji, prowadzeniem ciąży. Od kilku lat zajmuje się ginekologią estetyczną, w tym między innymi nie­inwazyjnym le­czeniem nietrzymania moczu oraz obniżeniem narządu rodnego.

Paweł Gębka zdjęcie

Paweł Gębka

Specjalista ginekologii i położnictwa oraz gineko­logii onkolo­gicznej

Dr n.med z ponad 20-letnim stażem pracy w Opolskim Klinicznym Centrum Gine­kologii, Położnictwa i Neonato­logii. Od 2019r. pełni funkcję Konsul­tanta Woje­wódzkiego w dziedzi­nie Gineko­logii Onkolo­gicznej.

Tomasz Jastrzębski zdjęcie

Tomasz Jastrzębski

Specjalista ortopedii i trau­matologii narządu ruchu.

Lekarz z ponad 20-letnim doświad­czeniem, wprowadził wiele nowoczesnych, niepra­kty­kowanych wcześniej me­tod leczenia urazów na Opol­szczyźnie. Aktualnie kieruje oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedy­cznej w szpitalu MSWiA w Opolu. Szcze­gólnie specjali­zuje się w implantacji endoprotez stawu biodro­wego oraz kola­nowego, ope­racjach korekcyj­nych palu­chów koślawych, chirurgii ręki, artro­skopii stawu ko­lanowego.

Michał Buchowiecki zdjęcie

Michał Buchowiecki

Specjalista ortopedii i trau­matologii narządu ruchu.

Doświad­czenie zdobywał pra­cując w naj­większych ośro­dkach urazowo - orto­pe­dy­cznych Opol­szczyzny oraz ucze­stnicząc w licznych szko­leniach w Polsce i zagranicą. Obecnie pracuje w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortope­dycznej Szpitala MSWiA w Opolu, gdzie zajmuje się głównie endo­protezo­plastyką i lecze­niem artro­skopowym stawów, scho­rzeniami stopy i stawu sko­kowego, ale również diagno­styką dzieci, w tym badaniem usg niemowląt. Poza medycyną jego największą miłością jest rock progresywny.

Mateusz Froelich

Mateusz Froelich

Specjalista ortopedii i trau­matologii narządu ruchu.

Lekarz z doświad­czeniem opera­cyjnego i nie­opera­cyjnego lecze­nia scho­rzeń narządu ruchu dzieci i dorosłych. Indy­widualnie anali­zuje przypadek każdego pacjenta. Obecnie pracuje w oddziale orto­pedii szpi­tala woje­wódzkiego w Opolu. Wybór skute­cznej metody leczenia oraz zado­wolenie pacjen­tów jest dla niego priory­tetem.

Paweł Kaczmarski zdjęcie

Paweł Kaczmarski

Specjalista ortopedii i trau­matologii narządu ruchu.

Lekarz z 15 let­nim doświa­dczeniem zawo­dowym. Obe­cnie pełni funkcję star­szego asys­ten­ta w od­dziale orto­pedy­cznym szpi­tala MSWiA w Opolu. Zaj­muje się diagno­styką scho­rzeń narządu ruchu o chara­kterze przewle­kłym i ura­zowym. Specja­lizuje się w opera­cjach endo­protez stawów koń­czyn do­lnych, chiru­rgii stopy, artro­skopii stawu kolanowego oraz w lecze­niu zacho­wawczym (iniekcje z osocza bogato­płytko­wego, kwasu hialuro­nowego). Propa­gator aktywno­ści ruchowej.

Maciej Miodoński zdjęcie

Maciej Miodoński

Specjalista chirurgii ogólnej i onko­logicznej

W swojej pracy zawodowej stawia na rozwój i indywidualne podejście do pa­cjen­ta. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nowotwo­rowych (łagodnych i złośliwych) oraz schorzeń chirurgii ogólnej. Wykonuje zabiegi tzw „małej chirurgii”, w tym diagnostykę i leczenie znamion skórnych. Na co dzień pracuje jako starszy asystent w Oddziale Chirurgii Onko­logicznej Opol­skiego Cen­trum Onko­logii, gdzie jest również członkiem zespołu BCU (Breast Cancer Unit).

Grzegorz Oszkinis zdjęcie

Grzegorz Oszkinis

Specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, angio­logii

Prof. dr hab. med. Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Uni­wersytetu w Opolu. Były prorektor Uni­wersytetu Me­dycznego w Poznaniu. Zawo­dowo zajmuje się takimi chorobami jak: przewlekłe niedokrwienie kończyn, stopa cukrzycowa, żylaki, pajączki, zwężenie żył biodrowych, żylaki miednicy małej, obrzęki kończyn, zespół górnego otworu klatki piersiowej oraz leczeniem ran przewlekłych.

Jacek Hobot zdjęcie

Jacek Hobot

Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii naczy­niowej

Członek towarzystw na­ukowych: Towa­rzystwo Chirurgii Polskiej - w Zarządzie, Przewo­dniczący Opol­skiego Oddziału Towa­rzy­stwa Chirurgów Polskich, Polskie Towarzy­stwa Chirurgii Naczy­niowej, Polsko-Niemieckiego Towarzy­stwa Chirurgii Naczy­niowej,

Jakub Palacz zdjęcie

Jakub Palacz

Specjalista chirurgii naczy­niowej.

dr n. med. starszy asystent Kliniki Chirur­gii Ogólnej i Naczy­niowej USK w Opolu, absolwent Uniwer­sytetu Jagielloń­skiego w Krakowie. Specja­lizuje się w mało­inwazyjnych zabiegach naczy­niowych posiada duże doświa­dczenie w ultra­sonografii doppler­owskiej tętnic i żył. W trakcie swojej kariery odbywał staże w klinikach w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Członek Europej­skiego Towarzy­stwa Chirurgii Naczy­niowej (ESVS).

Jarosław Dziurdź zdjęcie

Jarosław Dziurdź

Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej.

Lekarz z ponad 20 - letnim stażem pracy. Wcześniej pracował na Oddziale Chirurgii ogólnej Szpitala MSWiA w Opolu. Obecnie pracuje jako starszy asy­stent na Oddziale Chirurgii onko­logicznej Opol­skiego Centrum Onkologii. Zajmuje się lecze­niem chorób nowo­tworowych. Specja­lizuje się w wykony­waniu zabie­gów w zakresie jamy brzu­sznej, piersi, jak również diagno­styce guzów nowo­tworowych skóry (łagodnych oraz złośliwych) oraz ich leczeniem.

Marcin Skuła zdjęcie

Marcin Skuła

Specjalista chirurgii ogólnej.

dr n. med., absol­went Akademii Medy­cznej we Wro­cła­wiu. Wykła­dowca w Zakła­dzie Ana­tomii Wydziału Lekar­skiego Uniwer­sytetu Opol­skiego. Główne zainte­resowa­nia zawo­dowe to choro­ba reflu­ksowa przełyku (GERD), prze­pukli­ny, kamica żół­ciowa i prokto­logia. Wyko­nuje również wybrane zabie­gi z zakre­su chirur­gii ręki.

Marcin Skuła zdjęcie

Marcin Skuła

Specjalista chirurgii ogólnej.

dr n. med., absol­went Akademii Medy­cznej we Wro­cła­wiu. Wykła­dowca w Zakła­dzie Ana­tomii Wydziału Lekar­skiego Uniwer­sytetu Opol­skiego. Główne zainte­resowa­nia zawo­dowe to choro­ba reflu­ksowa przełyku (GERD), prze­pukli­ny, kamica żół­ciowa i prokto­logia. Wyko­nuje również wybrane zabie­gi z zakre­su chirur­gii ręki.

Paweł Mielczarek zdjęcie

Paweł Mielczarek

Specjalista chirurgii i urologii dziecięcej

Zajmuje się takimi przypa­dłościami jak wnętrostwo, stulejka, krótkie wędzidełko, czy przepukliny. Przykłada dużą wagę do odpowie­dniej opieki nad małymi pacjen­tami i ich komfortu. Dba o to, aby na każdym możliwym etapie rodzice uczestni­czyli w procesie leczenia dziecka. Samotnie opiekuje się pa­cjentem jedynie podczas samego zabiegu opera­cyjnego.

Joanna Jastrzębska zdjęcie

Monika Sobala

Dietetyk kliniczny, psycho­die­tetyk.

Specjalizuje się w dieto­tera­pii osób z nadwagą i otyłością. Pomaga pacjen­tom z choro­bami dieto­zależny­mi wprowa­dzić od­powie­dnie nawyki żywie­niowe. Dla każdego pacjen­ta diete­tyk opraco­wuje specjal­ny pro­gram żywie­niowy dostoso­wany indy­widu­alnie do jego potrzeb.

Beata Smolska-Ciszewska zdjęcie

Beata Smolska-Ciszewska

Specjalista radioterapii onkologicznej oraz onkologii klinicznej.

Dr n. med., starszy asystent w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, gdzie zajmuje się głównie diagnozo­waniem i leczeniem nowo­tworów układu moczo­wego, przewodu pokar­mowego, płuc i czerniaka z wykorzy­staniem immuno­terapii, chemio­terapii i radio­terapii, zarówno konwen­cjonalnej, jak i te­chnik wy­soko­specjali­sty­cznych, ta­kich jak: radio­terapia stereotaktyczna, CyberKnife, czy techniki radioterapii sterowanej obra­zem.