Wybierz specjalizację

Wybierz kategorię, z której chcesz się dowiedzieć więcej.

Nasi lekarze

Poznaj najlepszą kadrę w Opolu, ich doświadczenie i kompetencje.

Zabiegi

Sprawdź ofertę oraz ceny operacji wykonywanych w naszym centrum medycznym.

Choroby

Dowiedz się co może Ci dolegać oraz jak możemy Ci w tym pomóc.

Tomasz Jastrzębski zdjęcie

TOMASZ JASTRZĘBSKI

Specjalista ortopedii i trau­matologii narządu ruchu.

Lekarz z ponad 20-letnim doświad­czeniem, wprowadził wiele nowoczesnych, niepra­kty­kowanych wcześniej me­tod leczenia urazów na Opol­szczyźnie. Aktualnie kieruje oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedy­cznej w szpitalu MSWiA w Opolu. Szcze­gólnie specjali­zuje się w implantacji endoprotez stawu biodro­wego oraz kola­nowego, ope­racjach korekcyj­nych palu­chów koślawych, chirurgii ręki, artro­skopii stawu ko­lanowego.

Michał Buchowiecki zdjęcie

Michał Buchowiecki

Specjalista ortopedii i trau­matologii narządu ruchu.

Doświad­czenie zdobywał pra­cując w naj­większych ośro­dkach urazowo - orto­pe­dy­cznych Opol­szczyzny oraz ucze­stnicząc w licznych szko­leniach w Polsce i zagranicą. Obecnie pracuje w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortope­dycznej Szpitala MSWiA w Opolu, gdzie zajmuje się głównie endo­protezo­plastyką i lecze­niem artro­skopowym stawów, scho­rzeniami stopy i stawu sko­kowego, ale również diagno­styką dzieci, w tym badaniem usg niemowląt. Poza medycyną jego największą miłością jest rock progresywny.

Mateusz Froelich

Mateusz Froelich

Specjalista ortopedii i trau­matologii narządu ruchu.

Lekarz z doświad­czeniem opera­cyjnego i nie­opera­cyjnego lecze­nia scho­rzeń narządu ruchu dzieci i dorosłych. Indy­widualnie anali­zuje przypadek każdego pacjenta. Obecnie pracuje w oddziale orto­pedii szpi­tala woje­wódzkiego w Opolu. Wybór skute­cznej metody leczenia oraz zado­wolenie pacjen­tów jest dla niego priory­tetem.